สินเชื่อเล่มทะเบียนมอเตอร์ไซค์

 • พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / อาชีพอิสระ
 1. อายุ 20 – 65 ปี ณ วันที่ขอทำสินเชื่อ
 2. สัญชาติไทย
 3. รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีที่ตรงกับผู้ขอสินเชื่อเพื่อโอนเงินกรณีอนุมัติสินเชื่อ
 4. เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี)
  • สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  • สำเนาหรือต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • เจ้าของกิจการ
 1. อายุ 20 – 65 ปี ณ วันที่ขอทำสินเชื่อ
 2. สัญชาติไทย
 3. รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีที่ตรงกับผู้ขอสินเชื่อเพื่อโอนเงินกู้
 4. เอกสารแสดงรายได้ : สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารประกอบกิจการ ได้แก่ ใบประกอบกิจการ ใบทะเบียนพาณิชย์ ใบทะเบียนการค้า การตรวจสอบใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบทะเบียนการค้า โดยนำใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบวางบิล มาคำนวณเป็น รายได้
 • อายุของรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 7 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนด
 • วงเงินเริ่มต้น 20,000 บาท สูงสุด 80,000 บาท
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ อยู่ระหว่าง 12-24 เดือน
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เมื่อเข้าเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 • การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ สภาพรถจักรยานยนต์(นำรถจักรยานยนต์ของท่านมาประเมินสภาพ) รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

หมายเหตุ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการทำสัญญา

1. เลือกนัดเจ้าหน้าที่ ให้บริการถึงบ้าน

ขั้นตอน
 • ระบุพื้นที่ของท่าน
 • นัดหมายวัน-เวลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำสัญญา

2. เลือกไปทำเองที่จุดบริการไกล้ท่าน

ขั้นตอน
 • ค้นหาจุดบริการไกล้กับท่าน
 • นำรถจักรยานยนต์ของท่านเข้าไปทำสัญญา

ข้อผิดพลาด

ท่านอยู่ในระบบนานเกินไป
เพื่อความถูกต้องกรุณาเริ่มสมัครใหม่
เริ่มสมัครเลย!